แจ้งการพิจารณาคุณสมบัติของเหรียญ RealX

แก้ไขเมื่อ วันจันทร์, 31 กรกฎาคม, 2023 เมื่อ 3:16 PM

บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของเหรียญ RealX ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัล (Listing Rule) ของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า เหรียญ RealX มีคุณสมบัติที่สามารถให้บริการบนศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ได้ โดยขณะนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจาสัญญากับบริษัท เรียล เอสเตท เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (“ผู้ออกเหรียญ RealX”)* 


ผู้ที่สนใจสามารถจองเหรียญ RealX ผ่านบริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลได้ที่ https://tokenxapp.page.link/Y9hd 


อนึ่ง การบริการจองเหรียญข้างต้น อยู่ภายใต้การดำเนินการของบริษัท โทเคน เอกซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล


ข้อมูลเบื้องต้นของเหรียญ RealX 

  • RealX เป็นโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Asset-backed token) ออกโดย ผู้ออกเหรียญ RealX และมีผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล คือ บริษัท โทเคน เอกซ์ จำกัด

  • ระยะเวลาการเสนอขายคือ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 (ก่อนเวลา 15:30 น.) 

  • ราคาเสนอขาย 182 บาทต่อโทเคน 

  • คำนวณผลตอบแทนตามรายไตรมาสจากค่าเช่าสุทธิในปีที่ 1-10 ของคอนโดมิเนียมที่อยู่ในโครงการ ซึ่งได้มีการรับประกันรายรับสุทธิในช่วงปีที่ 1-5 ของโครงการที่ 4.00%, 4.25%, 4.50%, 4.75% และ 5.00% ต่อปี ตามมูลค่าเสนอขายโทเคนดิจิทัลตามลำดับ** 


** โปรดศึกษาหนังสือชี้ชวน (อ้างอิง) ข้อมูลโครงการของเหรียญ (อ้างอิง) และความเสี่ยงต่าง ๆ อย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน


หมายเหตุ:

  • การระดมทุนจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของการระดมทุนในตลาดแรกที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย 

  • การออกและเสนอขาย รวมถึงการกำหนดสิทธิต่าง ๆ ของเหรียญ RealX เป็นไปตามหนังสือชี้ชวน ซึ่งออกและกำหนดโดยผู้ออกเหรียญ RealX ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. 

  • เมื่อการระดมทุนของเหรียญ RealX ในตลาดแรกแล้วเสร็จและการตกลงลงนามในสัญญาระหว่างบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์และผู้ออกเหรียญ RealX เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทฯ จะประกาศแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมสำหรับกำหนดการที่เกี่ยวข้องกับการเปิดฝากเหรียญ RealX และการเปิดซื้อขายวันแรกของบริษัทฯ 

  • การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง อาจสูญเสียเงินลงทุน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจและศึกษาข้อมูล รวมทั้งลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้


ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนที่ดีตลอดมา

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว